Sri Rahayu Saptawati, 2020

90 x 130 cm
Batik dengan teknik lilin dingin (Gutha Thamarind)