Ayu Hapsari Zulhaidah, 2020
Devine Epiphany

60 x 120 cm